دبیرستان (دوره اول) پسرانه نور
 
     
دبیر ریاضی 
 
 
 استاد طباطبایی ( پایه هفتم )
استاد فوادیان     ( پایه هشتم )
استاد پیمان شوبی( پایه نهم )
 
     
 
     
دبیر علوم 
 
استاد یاری     ( پایه هفتم ) 
استاد صفدری ( هشتم )
 
     
 
     
دبیر زیست نهم
 
استاد واقفی
 
     
 
     
دبیر فیزیک نهم
 
استاد  امانی
 
     
 
     
دبیر شیمی نهم
 
استاد مظفری
 
     
 
     
دبیر فارسی و انشاء
 
استاد عیوقی  ( پایه هفتم )
استاد شمس   ( پایه هشتم )
استاد رضیعی ( پایه نهم )
 
     
 
     
دبیر  املاء
 
استاد عیوقی  ( پایه هفتم )
استاد شمس   ( پایه هشتم )
استاد رضیعی ( پایه نهم )
 
     
 
     
زبان انگلیسی 
 
استاد سعید روانان ( پایه هفتم و هشتم )
استاد محمدی ( پایه نهم )
 
     
 
     
 دبیر عربی
 
 استاد کریمی ( پایه هفتم و هشتم )
استاد فراهانی ( پایه نهم )
 
     
 
     
دبیر قرآن 
 
استاد خوانین زاده
 
     
 
     
دبیر پیام های آسمانی 
 
استاد فرهانی ( پایه هفتم و هشتم )
استاد احسانی ( پایه نهم )
 
     
 
     
دبیر مطالعات اجتماعی 
 
استاد ابوالحسنی( پایه هفتم و نهم)
استاد عبداله ئیان ( پایه هشتم )
 
     
 
     
دبیر آمادگی دفاعی
 
استاد کشاورز
 
     
 
     
دبیر کار و فناوری
 
استاد عرب
 
     
 
     
دبیر طراحی و خلاقیت
 
استاد نوری
 
     
 
     
دبیر کامپیوتر
 
استاد سرمدی
 
     
 
     
پایه هفتم
   
     
 
     
پایه هشتم
   
     
 
     
پایه نهم