دبیرستان (دوره اول) پسرانه نور
 
     
دبیر ریاضی نهم
 
استاد پیمان شوبی
 
     
 
     
دبیر آمادگی دفاعی
 
استاد کشاورز
 
     
 
     
دبیر طراحی و خلاقیت
 
استاد نوری
 
     
 
     
دبیر کامپیوتر
 
استاد بهمنی
 
     
 
     
دبیر کار و فناوری
 
استاد عرب
 
     
 
     
دبیر انشاء
 
استاد اسماعیلی
 
     
 
     
دبیر فارسی و املاء
 
استاد عیوقی
 
     
 
     
زبان انگلیسی هفتم و هشتم
 
استاد سعید علایی
 
     
 
     
زبان انگلیسی نهم
 
استاد محمدی
 
     
 
     
دبیر قرآن هشتم و نهم
 
استاد خرمی
 
     
 
     
دبیر قرآن هفتم
 
استاد بیدادی
 
     
 
     
دبیر پیام های آسمانی 
 
استاد محمد روستایی
 
     
 
     
مطالعات هفتم و  هشتم
 
استاد تاج محمدی
 
     
 
     
مطالعات نهم
 
استاد ابوالحسنی
 
     
 
     
دبیر عربی 
 
استاد مجید سقراط
 
     
 
     
دبیر علوم هفتم
 
استاد مجید محمد نیا
 
     
 
     
دبیر علوم هشتم
 
استاد شهرام صفدری 
 
     
 
     
دبیر شیمی نهم
 
استاد سعید خوشه چین
 
     
 
     
دبیر زیست نهم
 
استاد موسوی نژاد
 
     
 
     
دبیر فیزیک نهم
 
استاد پوریا امانی
 
     
 
     
دبیر ریاضی هفتم
 
استاد بهنام عزیزی
 
     
 
     
دبیر ریاضی هشتم
 
استاد بهروز ایزدی
 
     
 
     
پایه هفتم
   
     
 
     
پایه هشتم
   
     
 
     
پایه نهم