دبیر ریاضی نهم  
استاد پیمان شوبی
   
  دبیر ریاضی هشتم  
استاد بهروز ایزدی
   
  دبیر ریاضی هفتم  
استاد بهنام عزیزی
   
  دبیر فیزیک نهم  
استاد پوریا امانی
   
  دبیر زیست نهم  
استاد موسوی نژاد
   
  دبیر شیمی نهم  
استاد سعید خوشه چین
   
  دبیر علوم هشتم  
استاد شهرام صفدری 
   
  دبیر علوم هفتم  
استاد مجید محمد نیا
   
  دبیر عربی   
استاد مجید سقراط
   
  مطالعات نهم  
استاد ابوالحسنی
   
  مطالعات هفتم و  هشتم  
استاد تاج محمدی
   
  دبیر پیام های آسمانی   
استاد محمد روستایی
   
  دبیر قرآن هفتم  
استاد بیدادی
   
  دبیر قرآن هشتم و نهم  
استاد خرمی
   
  زبان انگلیسی نهم  
استاد محمدی
   
  زبان انگلیسی هفتم و هشتم  
استاد سعید علایی
   
  دبیر فارسی و املاء  
استاد عیوقی
   
  دبیر انشاء  
استاد اسماعیلی
   
  دبیر کار و فناوری  
استاد عرب
   
  دبیر کامپیوتر  
استاد بهمنی
   
  دبیر طراحی و خلاقیت  
استاد نوری
   
  دبیر آمادگی دفاعی  
استاد کشاورز
   
     
پایه هفتم
     
پایه هشتم
     
پایه نهم