مدیر و موسس مجتمع آموزشی نور  
جناب آقای سید کمال موسوی
   
  مدیر دبیرستان نور ( دوره اول )  
جناب آقای سعید صالحی
   
     
مجتمع آموزشی نور