مدیر و موسس مجتمع آموزشی نور
 
جناب آقای سید کمال موسوی
 
     
 
     
مدیر دبیرستان نور ( دوره اول )
 
جناب آقای سعید صالحی
 
     
 
     
مجتمع آموزشی نور