دبیرستان (دوره اول) پسرانه نور
 
     
مدیر و موسس مجتمع آموزشی نور
 
جناب آقای سید کمال علایی موسوی
 
     
 
     
مدیریت دبیرستان نور ( دوره اول )
 
جناب آقای سعید صالحی
 
     
 
     
انتشارات
 
جناب آقای امید ایمانی
 
     
 
     
معاونت اجرایی
 
جناب آقای محمد حسین وارسته
 
     
 
     
مسئول پایه هفتم
 
 
     
 
     
مسئول پایه هشتم
 
جناب آقای محمد روستایی
 
     
 
     
مسئول پایه نهم
 
جناب آقای بابایی
 
     
 
     
مسئول امور مالی
 
جناب آقای علی غفوری