مدیر و موسس مجتمع آموزشی نور  
جناب آقای سید کمال علایی موسوی
   
  مدیریت دبیرستان نور ( دوره اول )  
جناب آقای سعید صالحی
   
  مسئول امور مالی  
جناب آقای علی غفوری
   
  مسئول پایه نهم  
جناب آقای آرمین کریم زاده
   
  مسئول پایه هشتم  
جناب آقای محمد روستایی
   
  مسئول پایه هفتم  
جناب آقای رضا شیخ سفلی
   
  معاونت اجرایی  
جناب آقای محمد حسین وارسته
   
  انتشارات  
جناب آقای امید ایمانی