دبیرستان (دوره اول) پسرانه نور
     
 
در شکل زیر چند مربع پیدا می کنید ؟